GIỚI THIỆU CHUNG KỸ NĂNG LISTENING COMPREHENSION

Listening comprehension là phần thi đầu tiên trong đề thi TOEIC. Phần này gồm 4 mục chính với nội dung như sau:

Phần 1: Miêu tả hình ảnh ( Picture description)

Trong phần này, trước hết thí sinh quan sát một bức ảnh cho sẵn, sau đó nghe 4 câu miêu tả bức ảnh đó. Việc thí sinh cần làm là chọn câu miêu tả bức ảnh chính xác nhất. Có tất cả 10 câu hỏi dạng này trong tổng số 100 câu hỏi của Listening Comprehension.

Phần 2: Trả lời câu hỏi (Question-Response)

Thí sinh được nghe một câu hỏi và ba câu trả lời tương ứng, sau đó chọn câu trả lời phù hợp nhất với câu hỏi đó. Câu hỏi và câu trả lời hoàn toàn không được in sẵn trên đề thi. Có tất cả 30 câu hỏi dạng này trong tồng số 100 câu hỏi của Listening Comprehension.

Phần 3: Đối thoại ngắn (Short dialogs)

Phần 3 yêu cầu thí sinh nghe 10 đoạn đối thoại ngắn, mỗi đoạn có ba hoặc bốn lượt người nói. Mỗi đoạn có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn. Câu hỏi và các đáp án lựa chọn được in sẵn trên đề thi. Có tất cà 30 cảu hỏi dạng này trong tồng sô 100 câu hỏi của Listening Comprehension.

Phần 4: Bài nói ngắn (Short talks)

Phần 4 yêu cầu thí sinh nghe 10 bài nói ngẩn, mỗi bài có 3 câu hỏi, và cũng như ở Phần 3, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn. Câu hỏi và các đáp án lựa chọn được in sản trên đề thi. Có tất cả 30 câu hỏi dạng này trong tổng số 100 câu hỏi của Listening Comprehension.

Để các thí sinh hoàn thành tốt mục nghe hiểu. English Plaza đã thiết kế nội dung theo các dạng bài tập điển hình. Thí sinh hãy luyện tập các dạng bài này trước và sau đó làm các bài kiểm tra tổng hợp của phần Listening comprehension

Chúc các thí sinh học tập hiệu quả!