GIỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG LISTENING

Trong bài thi nghe IELTS, tất cả các thí sinh chỉ được phép nghe một lần. Đây là phần  kiểm tra khả năng nghe thực tế của bạn. Bài thi gồm 4 phần,mỗi phần 10 câu hỏi:

Phần 1: Đoạn hội thoại giữa 2 người về 1 chủ đề thường ngày ( general topic)

Phần 2:  Bài nói của 1 người về chủ đề thường ngày ( general topic)

Phần 3: Đoạn hội thoại giữa nhiều người về 1 vấn đề học thuật ( academic topic)

Phần 4: Bài nói của một học giả, giảng viên về một vấn đề học thuật (academic topic)

Để giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe cũng như điểm số phần listening trong IELTS, English Plaza đã biên soạn theo từng dạng bài tập điển hình. Đó là:

  • Completing forms/tables summaries/sentences
  • Answering multiple-choice questions
  • Labelling a map/diagram/flow chart
  • Matching information
  • Classifying information

Bạn nên bắt đầu luyện tập các dạng bài điển hình trước sau đó tiếp tục làm các bài test tổng hợp sau để đánh giá kỹ năng nghe của mình.

Chúc các bạn học tập hiệu quả!